Java8——Stream流的使用(筛选操作)

Stream API提供了对流元素的筛选操作,既有普通的条件筛选filter,也有特殊的筛选,比如distinct去重、limit和skip截取!

  Stream API提供了对流元素的筛选操作,既有普通的条件筛选filter,也有特殊的筛选,比如distinct去重、limit和skip截取!
  筛选操作是一个中间操作!

Stream< T > filter(Predicate< ? super T > predicate)

  filter是使用最广泛的筛选操作,它接受一个断言,返回由与此给定断言匹配的此流的元素组成的流。

Stream< T > distinct()

  返回一个由该流的不同元素(根据元素的equals方法)组成的流。对于有序流,选择不同的元素是稳定的(对于重复的元素,首先在遇到顺序中出现的元素被保留。)对于无序流,不能保证稳定性。

Stream< T > limit(long maxSize)

  返回由该流的前maxSize元素组成的流,limit会最多截取流元素的前maxSize个。

Stream< T > skip(long n)

  在丢弃流的前n个元素后,返回由该流的前n元素之后的元素组成的流。 如果此流包含少于n元素,那么将返回一个空流。

  使用案例:

/**
 * @author lx
 */
public class FilterTest {


  List<Student> students = new ArrayList<>();

  @Before
  public void test() {
    students.add(new Student(10, 55, "小花"));
    students.add(new Student(13, 100, "小华"));
    students.add(new Student(9, 85, "晓华"));
    students.add(new Student(8, 70, "肖华"));
    students.add(new Student(8, 70, "肖华"));
  }

  @Test
  public void filter() {
    System.out.println("filter筛选成绩大于等于70的学生");
    //filter筛选成绩大于等于70的学生
    students.stream().filter(student -> student.getScore() >= 70).forEach(System.out::println);

    System.out.println("filter+distinct筛选成绩大于等于70的学生,且去除重复数据");
    //filter+distinct筛选成绩大于等于70的学生,且去除重复数据
    students.stream().filter(student -> student.getScore() >= 70).distinct().forEach(System.out::println);

    System.out.println("limit最多截取前2个数据");
    //limit最多截取前2个数据
    students.stream().filter(student -> student.getScore() >= 70).limit(2).forEach(System.out::println);

    System.out.println("skip丢弃前2个数据");
    //skip丢弃前2个数据
    students.stream().filter(student -> student.getScore() >= 70).skip(2).forEach(System.out::println);

    System.out.println("skip丢弃前1个数据,limit最多截取前1个数据");
    students.stream().filter(student -> student.getScore() >= 70).skip(1).limit(1).forEach(System.out::println);
  }

  static class Student {
    private int age;
    private int score;
    private String name;

    public int getAge() {
      return age;
    }

    public void setAge(int age) {
      this.age = age;
    }

    public int getScore() {
      return score;
    }

    public void setScore(int score) {
      this.score = score;
    }

    public String getName() {
      return name;
    }

    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }

    public Student(int age, int score, String name) {
      this.age = age;
      this.score = score;
      this.name = name;
    }

    public Student(int age) {
      this.age = age;
    }

    @Override
    public String toString() {
      return "Student{" +
          "age=" + age +
          ", score=" + score +
          ", name='" + name + '\'' +
          '}';
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
      if (this == o) return true;
      if (!(o instanceof Student)) return false;

      Student student = (Student) o;

      if (getAge() != student.getAge()) return false;
      if (getScore() != student.getScore()) return false;
      return getName() != null ? getName().equals(student.getName()) : student.getName() == null;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
      int result = getAge();
      result = 31 * result + getScore();
      result = 31 * result + (getName() != null ? getName().hashCode() : 0);
      return result;
    }
  }

}

 • 发表于 2020-09-16 15:48
 • 阅读 ( 24 )

0 条评论

请先 登录 后评论
NX小编
NX小编

1209 篇文章

作家榜 »

 1. NX小编 1209 文章
 2. 58沈剑 309 文章
 3. 奈学教育 137 文章
 4. 李希沅 | 奈学教育 36 文章
 5. 江帅帅 | 奈学教育 29 文章
 6. 林淮川 | 奈学教育 12 文章
 7. 科技热点 10 文章
 8. 邱鹏超 2 文章